• Uczestniczyliśmy aktywnie w pracach międzynarodowych Grup Roboczych Konwencji Karpackiej: ds. zrównoważonej turystyki, ds. zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, ds. dziedzictwa kulturowego.
 • Zorganizowaliśmy cztery spotkania międzynarodowych Grup Roboczych Konwencji Karpackiej: ds. zrównoważonej turystyki, ds. dziedzictwa kulturowego, ds. różnorodności biologicznej oraz planowania przestrzennego.
 • Uczestniczyliśmy aktywnie w 4 spotkaniach Konferencji Stron Konwencji Karpackiej.
 • Zorganizowaliśmy trzy międzynarodowe konferencje: „Karpaty i inne euroregiony – postawy psychologiczne wobec ochrony środowiska” (2004 r.), Konferencję Karpacką (2010 r.) i „Turystyka wiejska na obszarach górskich” (2015 r.) dla 500 uczestników z 12 krajów.
 • Utworzyliśmy i prowadzimy Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem”, do którego należy 70 instytucji, w tym organizacje pozarządowe, gminy i prywatne przedsiębiorstwa.
 • Powołaliśmy i koordynowaliśmy prace Karpackich Grup Roboczych: ds. planowania przestrzennego, ds. różnorodności biologicznej i krajobrazowej, ds. turystyki zrównoważonej, ds. rolnictwa, ds. dziedzictwa kulturowego.
 • Zorganizowaliśmy cztery Fora Karpackie, które miały na celu budowanie platformy współpracy wśród przedstawicieli różnych instytucji, zaangażowanych w działania na rzecz Karpat.
 • Zorganizowaliśmy 11 wykładów w ramach Karpackiego Uniwersytetu Otwartego dla mieszkańców regionu na tematy związane z Karpatami. Wzięło w nich udział 610 uczestników.
 • Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 31 warsztatów dla ponad 600 edukatorów z zakresu: „Jak uczyć o odpadach” oraz „Azbest – dlaczego taki groźny?”.
 • Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy warsztaty „Azbest – dlaczego taki groźny?” dla ponad 9 000 uczniów ze 128 szkół w powiatach zawierciańskim i nowosądeckim.
 • Opracowaliśmy, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, pakiet „Gimnazjalny projekt edukacyjny z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju”, obejmujący pięć propozycji gotowych do wdrożenia projektów gimnazjalnych, m.in.: „Tropimy bioróżnorodność, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie”.
 • Zainicjowaliśmy utworzenie Rad Konsultacyjnych w Gminach: Krynica-Zdrój, Łużna, Przemyśl, Raciechowice, Zarszyn oraz Zawoja. Zapewniliśmy Radom Konsultacyjnym wsparcie doradcze, szkoleniowe i eksperckie.
 • Zorganizowaliśmy 4 debaty oksfordzkie oraz 36 warsztatów dotyczących postaw obywatelskich, w których w sumie wzięło udział ponad 800 osób.
 • Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 9 szkoleń z zakresu współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną dla 135 przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych.
 • Byliśmy liderem międzynarodowego projektu „Identyfikacja, ochrona i promocja dziedzictwa karpackiego”, obejmującego zasięgiem 5 krajów karpackich. Jego efektem było opracowanie kryteriów do utworzenia Listy Karpackiego Dziedzictwa.
 • Koordynowaliśmy opracowanie Protokołu do Konwencji Karpackiej ds. Dziedzictwa Kulturowego i Wiedzy Ludowej w ramach pracy grupy roboczej.
 • Koordynujemy opracowanie koncepcji i wdrażanie Szlaku Kultury Wołoskiej.
 • Zorganizowaliśmy konkurs „Tożsamość Karpacka”, w którym uczestniczyło 18 grup młodzieżowych.
 • Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 8 seminariów „Wspólnie dla Karpat” na temat wdrażania turystyki zrównoważonej dla 200 przedstawicieli karpackich gmin.
 • Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 39 szkoleń dla ponad 600 uczestników w tematach: „Mediacje środowiskowe”, „Kampanie edukacyjno – konsultacyjne w zakresie gospodarki odpadami” oraz „Azbest – dlaczego taki groźny?”.
 • Zorganizowaliśmy konkurs „Karpacka Gmina”, w którym wzięło udział 41 samorządów lokalnych.
 • Zorganizowaliśmy dwa Fora Karpackich Gmin, poruszające ważne dla samorządów kwestie finansowania rozwoju i planowania przestrzennego.
 • Koordynujemy opracowanie i wdrażanie „Kodeksu dobrej praktyki kształtowania przestrzeni w Karpatach”, w ramach prac grupy roboczej.
 • Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 65 szkoleń dla ponad 680 przedstawicieli organizacji pozarządowych w tematach: „Karpacki Lider”, „Szkoła Karpackich Liderek”, „Mechanizmy współpracy NGO z administracją”, „Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie”, „Rozwiązywanie konfliktów lokalnych”, „Rozwój terenów górskich”, „Udział publiczny w Konwencji Karpackiej”, „Aspekty prawne w NGO”, „Partycypacja społeczna”, „Konwencja Karpacka” oraz „Komunikacja interpersonalna i współpraca”.
 • Zorganizowaliśmy doradztwo prawne i księgowe dla 31 organizacji pozarządowych.
 • Utworzyliśmy sieć 45 Punktów Informacji o Konwencji Karpackiej.
 • Finansujemy realizację 17 inicjatyw lokalnych z zakresu ochrony karpackiego środowiska w 11 gminach.
 • Realizujemy pięć inicjatyw lokalnych w Gminie Zakliczyn, których efektem jest przekazanie 150 sadzonek tradycyjnych odmian drzew owocowych, założenie sadu z tradycyjnymi odmianami drzew, powstanie Karpackiego Centrum Dialogu, prowadzenie kampanii edukacyjnej na temat szkodliwości wypalania traw oraz na temat ochrony płazów i gadów.
 • Zorganizowaliśmy turniej piłkarski w ramach projektu „Turniej piłki nożnej i siatkowej o Puchar Burmistrza Zakliczyna”.
 • Prowadziliśmy Klub Młodego Mechanika w świetlicy wiejskiej w Wesołowie.
 • Przeprowadziliśmy szkolenia „Rozwiązywanie konfliktów szkolnych” dla przedstawicieli 40 szkół.
 • Zainicjowaliśmy utworzenie Karpackiej Rady Naukowej, do której należą przedstawiciele następujących uczelni i instytucji: Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Zorganizowaliśmy i moderowaliśmy 24 spotkania Karpackich Grup Roboczych, w których uczestniczyło 300 ekspertów.
 • Uczestniczyliśmy aktywnie w pracach międzynarodowych Grup Roboczych Konwencji Karpackiej: ds. zrównoważonej turystyki, ds. zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, ds. dziedzictwa kulturowego.
 • Zorganizowaliśmy cztery spotkania międzynarodowych Grup Roboczych Konwencji Karpackiej: ds. zrównoważonej turystyki, ds. dziedzictwa kulturowego, ds. różnorodności biologicznej oraz planowania przestrzennego.
 • Uczestniczyliśmy aktywnie w 4 spotkaniach Konferencji Stron Konwencji Karpackiej.
 • Zorganizowaliśmy trzy międzynarodowe konferencje: „Karpaty i inne euroregiony – postawy psychologiczne wobec ochrony środowiska” (2004 r.), Konferencję Karpacką (2010 r.) i „Turystyka wiejska na obszarach górskich” (2015 r.) dla 500 uczestników z 12 krajów.