Publikacje

Pobierz

Świat Karpat - Podręcznik do edukacji ekologicznej

27.12.2022

Świat Karpat. Podręcznik do edukacji ekologicznej został po raz pierwszy wydany w języku słowackim ponad 10 lat temu (w 2009 r.). W tym czasie, m.in. w związku z ciągłym, szybkim rozwojem nauk biologicznych, wiele znajdujących się w nim informacji przestało być aktualnych. Opracowując obecne wydanie książki, staraliśmy się zatem zmiany te wziąć pod uwagę. Treść podręcznika, poza aktualizacją, wymagała również w niektórych miejscach dopasowania do potrzeb polskiego Czytelnika, głównie w zakresie zagadnień i pojęć odmiennie definiowanych w Polsce i na Słowacji. Ponadto w podręczniku dodano, istotne według Redakcji, informacje na temat organizacji ochrony przyrody w Polsce, przystosowań roślin do życia w górach, rozwoju osadnictwa w polskiej części Karpat, a także liczebności populacji wybranych gatunków w polskich Karpatach.

Autorzy do opracowania podręcznika wybrali metodę siedliskową. Siedliska podzielono na cztery podstawowe rodzaje: siedliska leśne, łąkowe i murawowe, wodne i mokradłowe oraz ekstremalne. Dla każdego rodzaju siedliska opisano główne grupy organizmów, które w nim występują czyli rośliny naczyniowe, mszaki, porosty, grzyby, ssaki, ptaki, gady, płazy, ryby i bezkręgowce.


Pobierz

Karpackie obszary chronione

06.05.2022

Karpaty to łańcuch górski o długości 1500 km, położony w Europie Środkowej i Wschodniej, rozciągający się przez terytoria ośmiu krajów (Austrii, Czech, Słowacji, Polski, Węgier, Ukrainy, Rumunii i Serbii), zajmujący powierzchnię 190 000 km2. Około 36 000 km2, czyli 19% całego obszaru Karpat, uznano za obszary prawnie chronione. Są one ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt, a także domem dla wielu ludzi. Przyczyniły się one również do zachowania lokalnych, regionalnych i narodowych tradycji, oraz unikalnych przyrodniczych siedlisk leśnych, górskich, łąkowych i podmokłych, przynoszących korzyści społecznościom lokalnym i turystom.


Pobierz

Pakiet narzędzi Carpathian Ecosystem Services Toolkit

06.05.2022

Interdyscyplinarny pakiet narzędzi do oceny usług ekosystemowych dla zarządzających i analityków


Pobierz

Program edukacyjny „Chronię Karpacką Przestrzeń” - Klasy IV-VIII szkół podstawowych

06.05.2022

Pakiet edukacyjny zatytułowany „Chronię karpacką przestrzeń” obejmuje program edukacyjny oraz obudowę metodyczną w postaci scenariuszy sześciu lekcji wraz z materiałami pomocniczymi. Przeznaczony jest dla III/IV etapu edukacyjnego (szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna) i stanowi ostatnią z trzech części cyklu o tym samym tytule. Ideą wiodącą jest w nim wieloaspektowe podejście do ochrony przyrody Karpat jako wspólnego dobra mieszkańców Europy ze szczególnym uwzględnieniem roli i odpowiedzialności człowieka. Pakiet ma charakter interdyscyplinarny, odwołuje się do holistycznej koncepcji rozwoju człowieka i rozwija podejście z wcześniejszych etapów: od obserwowania i  doświadczania rzeczywistości do jej kreowania.


Pobierz

Program edukacyjny „Chronię Karpacką Przestrzeń” - Szkoły ponadgimnazjalne

06.05.2022

Pakiet edukacyjny zatytułowany „Chronię karpacką przestrzeń” obejmuje program edukacyjny oraz obudowę metodyczną w postaci scenariuszy sześciu lekcji wraz z materiałami pomocniczymi. Przeznaczony jest dla III/IV etapu edukacyjnego (szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna) i stanowi ostatnią z trzech części cyklu o tym samym tytule. Ideą wiodącą jest w nim wieloaspektowe podejście do ochrony przyrody Karpat jako wspólnego dobra mieszkańców Europy ze szczególnym uwzględnieniem roli i odpowiedzialności człowieka. Pakiet ma charakter interdyscyplinarny, odwołuje się do holistycznej koncepcji rozwoju człowieka i rozwija podejście z wcześniejszych etapów: od obserwowania
i doświadczania rzeczywistości do jej kreowania.


Pobierz

Program edukacyjny „Chronię Karpacką Przestrzeń” - Przedszkola oraz nauczanie wczesnoszkolne

06.05.2022

Program edukacyjny „Chronię karpacką przestrzeń” zawiera ważne i mające praktyczne znaczenie propozycje rozwiązań metodycznych i merytorycznych dla nauczycieli. W programie jasno podany jest cel jego napisania, co daje nauczycielowi możliwość świadomego jego zastosowania. Powstał on na bazie podstawy programowej i może być wykorzystany przez  nauczyciela do modyfikacji realizowanego przez siebie programu nauczania.


Pobierz

Folder o Konwencji Karpackiej

02.01.2018

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Konwencji Karpackiej.


Pobierz

Poradnik o Konwencji Karpackiej

01.03.2017

Publikacja została wydana w ramach projektu „Karpaty Łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


Pobierz

Folder "Stowarzyszenie Ekopsychologia"

01.02.2017

Stowarzyszenie Ekopsychologia zostało założone w 2003 r. przez grupę przyjaciół, studiujących psychologię stosowaną.

Jego celem było i jest inicjowanie, realizowanie i promowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz budowanie społecznej odpowiedzialności za dziedzictwo naturalne ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postawy aktywności i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Stowarzyszenie z czasem nabyło doświadczenie w zakresie animowania i zarządzania działaniami oraz realizowania kompleksowych projektów we współpracy z partnerami publicznymi i prywatnymi. Obecnie Stowarzyszenie Ekopsychologia realizuje działania w skali lokalnej, regionalnej i międzynarodowej na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat.

Przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w pracach Grup Roboczych Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat oraz w spotkaniach Konferencji Stron Konwencji Karpackiej, reprezentując  potrzeby mieszkańców polskich Karpat.

Nasze działania kierujemy do dzieci i młodzieży, przedstawicieli organizacji pozarządowych, nauczycieli, przedsiębiorców, świata nauki, przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych oraz całej społeczności regionu karpackiego.

Zakliczyn, 2016


Pobierz

Poradnik "Karpacki model partycypacji"

01.06.2016

"Karpacki Uniwersytet Partycypacji" to projekt wdrażany przez Stowarzyszenie Ekopsychologia w okresie 1 marca 2014 – 31 marca 2016. Działania były realizowanewewspółpracy z sześcioma karpackimi Gminami: Łużna, Krynica-Zdrój, Przemyśl, Raciechowice, Zarszyn, Zawoja.

Celem projektu było zaproszenie mieszkańców Karpat do współdecydowania o kierunkach rozwoju ich Gmin. Stwarzał on szansę dla społeczności lokalnych na zastanowienie się, czego potrzebuje Gmina, w której mieszkają i czego potrzebują jej mieszkańcy.