Publikacje

Pobierz

Folder o Konwencji Karpackiej

02.01.2018

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Konwencji Karpackiej.


Pobierz

Poradnik o Konwencji Karpackiej

01.03.2017

Publikacja została wydana w ramach projektu „Karpaty Łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


Pobierz

Folder "Stowarzyszenie Ekopsychologia"

01.02.2017

Stowarzyszenie Ekopsychologia zostało założone w 2003 r. przez grupę przyjaciół, studiujących psychologię stosowaną.

Jego celem było i jest inicjowanie, realizowanie i promowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz budowanie społecznej odpowiedzialności za dziedzictwo naturalne ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postawy aktywności i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Stowarzyszenie z czasem nabyło doświadczenie w zakresie animowania i zarządzania działaniami oraz realizowania kompleksowych projektów we współpracy z partnerami publicznymi i prywatnymi. Obecnie Stowarzyszenie Ekopsychologia realizuje działania w skali lokalnej, regionalnej i międzynarodowej na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat.

Przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w pracach Grup Roboczych Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat oraz w spotkaniach Konferencji Stron Konwencji Karpackiej, reprezentując  potrzeby mieszkańców polskich Karpat.

Nasze działania kierujemy do dzieci i młodzieży, przedstawicieli organizacji pozarządowych, nauczycieli, przedsiębiorców, świata nauki, przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych oraz całej społeczności regionu karpackiego.

Zakliczyn, 2016


Pobierz

Poradnik "Karpacki model partycypacji"

01.06.2016

"Karpacki Uniwersytet Partycypacji" to projekt wdrażany przez Stowarzyszenie Ekopsychologia w okresie 1 marca 2014 – 31 marca 2016. Działania były realizowanewewspółpracy z sześcioma karpackimi Gminami: Łużna, Krynica-Zdrój, Przemyśl, Raciechowice, Zarszyn, Zawoja.

Celem projektu było zaproszenie mieszkańców Karpat do współdecydowania o kierunkach rozwoju ich Gmin. Stwarzał on szansę dla społeczności lokalnych na zastanowienie się, czego potrzebuje Gmina, w której mieszkają i czego potrzebują jej mieszkańcy.


Pobierz

Cafe Obywatelska - Portret aktywnego obywatela

17.07.2014

Publikacja została wydana w ramach projektu „Cafe Obywatelska”, projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.


Pobierz

Akademia Odpadowa - Kampanie konsultacyjno-edukacyjne w praktyce

15.09.2013

Zapewnienie każdemu człowiekowi realizacji prawa do czystego środowiska nie jest możliwe bez zaangażowania społeczeństwa w problematykę ochrony środowiska. Dążenie do wzmocnienia zaangażowania społecznego w działania prośrodowiskowe oraz poparcia społeczeństw dla decyzji, dotyczących środowiska, znajduje się wśród priorytetowych działań organizacji międzynarodowych, Unii Europejskiej i poszczególnych państw. Polska, wypełniając swoje konstytucyjne obowiązki, będąc stroną międzynarodowych konwencji środowiskowych oraz państwem członkowskim Unii Europejskiej, zobowiązana jest do zapewnienia instrumentów prawnych, gwarantujących udział społeczeństwa w ochronie środowiska, w tym w gospodarce odpadami. W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną wybrane instrumenty prawne, gwarantujące udział społeczeństwa w gospodarce odpadami, w szczególności problematyka tzw. konsultacji społecznych. Ze względu na ograniczoną objętość opracowania, omówione zostaną jedynie wybrane aspekty zagadnienia.

Publikacja wydana w ramach projektu "Akademia Odpadowa".


Pobierz

Gimnazjalny projekt edukacyjny z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju – pakiet edukacyjny

15.07.2012

Oferowany pakiet został adresowany do uczniów gimnazjów z całej Polski. Będzie on również pomocny dla dyrektorów szkół gimnazjalnych i nauczycieli wszystkich przedmiotów, na których można realizować treści edukacji ekologicznej i dla zrównoważonego rozwoju czyli biologii, geografii, chemii i wos. Wysoką efektywność projektów zapewni współpraca z uczącymi informatyki, matematyki, plastyki oraz języka polskiego, języków obcych i edukacji dla bezpieczeństwa. Zaproponowane przez nas projekty umożliwią szkole nawiązanie obustronnie korzystnych kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

Pakiet zawiera pięć projektów zapewniających realizację zapisów podstawy programowej kształcenia ogólnego z roku 2009 (Dz. U. nr 4. poz.17.) odnoszących się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w trzech aspektach: środowiskowym, społecznym i gospodarczym.

Każdy z projektów pakietu został przygotowany zgodnie z wytycznymi MEN. Dobór tematów i treści przeprowadzono w oparciu o wyniki jakościowych badań podstawy programowej (Gajuś-Lankamer E., Wójcik A.M., 2010). Wysoką jakość merytoryczną przygotowanych materiałów zapewniły recenzje wykonane przez trzech wysokiej klasy specjalistów, w tym nauczycieli akademickich, rzeczoznawców MEN do oceny podręczników z zakresu nauk przyrodniczych, humanistycznych i ścisłych oraz korekta językowa.

Publikacja wydana w ramach projektu "Aktywna edukacja dla zrównoważonego rozwoju".


Pobierz

Akademia Odpadowa - Poradnik dla edukatorów

15.06.2012

Badania prowadzone przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska wskazują, że wzrost ilości odpadów to jeden z ważniejszych problemów środowiskowych krajów Unii Europejskiej. Rocznie produkujemy ok. 1,3 miliarda ton odpadów, z czego aż 14% stanowią odpady komunalne, których przeciętny mieszkaniec Europy produkuje ok. 400 kg na rok. Niestety, większość z nich wciąż trafia na składowiska śmieci, stając się źródłem zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

Publikacja wydana w ramach projektu "Akademia Odpadowa".


Pobierz

Akademia Odpadowa - Plansze edukacyjne

18.05.2012

Publikacja wydana w ramach projektu "Akademia Odpadowa".


Pobierz

Uważaj na azbest! - Zestaw edukacyjny

15.06.2011

Znaczne narażenie na wdychanie któregokolwiek rodzaju azbestu zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuc, międzybłoniaka opłucnej, nienowotworowych chorób płuc i opłucnej, takich jak azbestoza, zgrubienia, płytki, zwapnienia i wysięki opłucnej.

Wnioski te są wynikiem obserwacji grupy pracowników, u których ekspozycja na azbest wahała się w przedziale od 5 do 1,200 włókien/ml powietrza/ rok, co jest odpowiednikiem czterdziestu lat narażenia na zawartość włókien azbestowych w zakresie od 0,125 do 30 włókien/ml powietrza. Wyniki tych badań zostały poparte doświadczeniami na zwierzętach i badaniami mechanistycznymi.

Zestaw edukacyjny przygotowany w ramach projektu "Azbest – dlaczego taki groźny?".