Projekt Archiwalny Karpackie Inicjatywy Lokalne
Obszary działania
Czas realizacji:
lipiec 2015 - maj 2016
Budżet całkowity:
384 012.00 zł

W projekcie „Karpackie Inicjatywy Lokalne” jest realizowanych 17 inicjatyw, w ramach których lokalne społeczności wdrażają zapisy Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat. Projekt ma na celu ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazowej regionu oraz wzmocnienie zaangażowania społecznego w działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Projekt jest realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Region karpacki w Polsce jest obszarem typowo wiejskim, o dużym natężeniu problemów społeczno – gospodarczych. Zasadniczo tradycyjne rolnictwo jest nieopłacalne, dlatego rozwija się gwałtownie działalność pozarolnicza. Ponadto jest to obszar o wyjątkowych walorach przyrodniczych, czego konsekwencją jest prowadzenie działalności na terenie i w sąsiedztwie bardziej lub mniej restrykcyjnych form ochrony przyrody.

Charakterystyczne cechy regionu sprawiają, że działalność pozarolnicza koncentruje się na rozwoju rynku turystycznego. Jest to niejednokrotnie najłatwiejsza, najpopularniejsza forma zarobkowania, niestety często wiążąca się z dewastacją zasobów naturalnych. Dodatkowo region cechuje brak wspólnej wizji rozwoju, co ułatwia niekontrolowany napływ turystów oraz silną presję na ograniczania obszarów chronionych w zakresie terytorialnym i stopnia restrykcyjności. Tendencje te wydają się być tym silniejsze im większy jest napływ turystów.

Działalność człowieka powoduje nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym. Trudno, jednak, odmówić mieszkańcom Karpat prawa do rozwoju gospodarczego oraz podnoszenia jakości życia. Rozwiązaniem tego dylematu może okazać się zaangażowanie społeczności lokalnej w niewielkie przedsięwzięcia mające na celu ochronę bioróżnorodności i utworzenie z niej punktu wyjścia do zrównoważonego rozwoju.

Skuteczna ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych Karpat nie jest możliwa bez stworzenia partnerstwa z administracją samorządową, wyższymi uczelniami i instytucjami badawczymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi. Szczególnie istotne jest angażowania społeczności lokalnych w planowane działania.

Projekt „Karpackie Inicjatywy Lokalne” wspiera realizację 17 różnorodnych przedsięwzięć. Ich szczególną cechą jest to, że mobilizują społeczność lokalną, wpisują się w zapisy Konwencji Karpackiej i generują zaangażowanie społeczne.