Statut

STATUT STOWARZYSZENIA EKOPSYCHOLOGIA

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Ekopsychologia", w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zakliczyn.

§3

 1. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu.

§5

Stowarzyszenia ma prawo używania logo, pieczęci, wizytówek i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Może być członkiem tych organizacji oraz z nimi współpracować.

§7

Stowarzyszenie ma prawo korzystać z pomocy innych osób prawnych i fizycznych.

§8

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.
 2. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów statutowych może zatrudniać pracowników oraz zakładać biura.

§9

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§10

Celem Stowarzyszenia Ekopsychologia jest inicjowanie, realizowanie i promowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz budowanie społecznej odpowiedzialności za to dziedzictwo, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postawy aktywności i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

§11

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. Inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie działań na rzecz: ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, ochrony krajobrazu, zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, aktywizacji zawodowej, psychologii, zrównoważonej turystyki, mediacji, coachingu, dialogu społecznego oraz rozwoju obszarów wiejskich;
 2. Prowadzenie działań w celu wdrażania zapisów Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat;
 3. Inicjowanie i wspieranie udziału publicznego we wdrażaniu Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat;
 4. Aktywizację lokalnych społeczności, w szczególności środowiska dzieci i młodzieży;
 5. Inicjowanie i wspieranie lokalnych i regionalnych partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju;
 6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 7. Działalność wspierająca wdrażanie ekonomii społecznej;
 8. Organizowanie i inicjowanie konsultacji społecznych, mediacji oraz innych form dialogu społecznego;
 9. Monitorowanie działalności instytucji rządowych i samorządowych w zakresie realizacji założeń zrównoważonego rozwoju i realizowania zasady udziału społecznego w tym zakresie;
 10. Promowanie filozofii odpowiedzialnego biznesu oraz zrównoważonej produkcji i konsumpcji (SPAC);
 11. Podejmowanie działań na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 12. Podejmowanie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 13. Podejmowanie działań na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
 14. Podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 15. Podejmowanie działań na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 17. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 18. Podejmowanie działań na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 19. Podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 20. Podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 21. Podejmowanie działań na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;
 22. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 23. Podejmowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 24. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późniejszymi zmianami);
 25. Popularyzowanie wiedzy z zakresu ekopsychologii, ekologii, psychologii, mediacji, coachingu, zrównoważonego rozwoju oraz społeczeństwa obywatelskiego wśród różnych grup społecznych;
 26. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności szkoleniowej;
 27. Organizowanie kampanii społecznych, edukacyjnych i informacyjnych;
 28. Organizowanie konkursów, konferencji, spotkań, prelekcji, wystaw, targów, koncertów oraz innych imprez kulturalnych i promocyjnych;
 29. Publikowanie materiałów szkoleniowych, dydaktycznych, informacyjnych w formie drukowanej oraz elektronicznej;
 30. Współpraca z organizacjami, fundacjami, instytucjami i ruchami ekologicznymi, społecznymi oraz psychologicznymi z Polski i zagranicy;

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

§12

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§13

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych

§14

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która zobowiąże się przestrzegać cele statutowe Stowarzyszenia. Członkiem Stowarzyszenia może stać się obcokrajowiec mieszkający na stałe poza granicami Polski.
 2. Członkiem Zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, którą musi przyjąć i zatwierdzić Zarząd Stowarzyszenia.

§15

 1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, którą musi przyjąć i zatwierdzić Zarząd Stowarzyszenia.

§16

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§17

Członkowie Zwyczajni mają prawo:

 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 5. Pracy na rzecz Stowarzyszenia.

§18

Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. Uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. Regularnego opłacania składek.

§19

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 4. Członkowie honorowi mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§20

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. Wykluczenia przez Zarząd:
  1. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  3. z powodu niepłacenia składek za okres dwóch lat,
  4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 3. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§21

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§22

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§23

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. Kadencja członków wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lata.
 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej powoływani są spośród Członków Stowarzyszenia.
 4. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.

§24

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich członków uprawnionych do głosowania.

§25

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. Z głosem stanowiącym - członkowie Zwyczajni,
  2. Z głosem doradczym - członkowie Wspierający.
 2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

§26

 1. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się Zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 2. Walne Zebranie obraduje wg. uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§27

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§28

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. Uchwalania zmian statutu,
 3. Wybór i odwołanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej
 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. Uchwalanie regulaminu Zarządu,
 7. Uchwalanie budżetu,
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§29

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i pozostałych władz oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§30

Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa i dwóch wiceprezesów.

§31

Do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§32

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
 2. Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. W protokole winna być określona data posiedzenia, przedmiot posiedzenia i treść podjętych uchwał oraz liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, a także zdania odrębne. Protokół winien być podpisany przez wszystkich członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu. Lista obecności Członków Zarządu stanowi integralną część protokołu.

§33

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. Sporządzanie planów pracy i planów budżetu,
 4. Sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,
 9. Podejmowanie niezbędnych decyzji dla realizacji celów statutowych.
 10. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

§ 34

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§ 35

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego i dwóch zastępców wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

§ 36

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności Stowarzyszenia,
 2. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. Wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§37

 1. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wygasa z chwilą:
  1. złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji;
  2. upływu kadencji;
  3. utraty członkostwa;
  4. odwołania członka.
 2. W przypadkach wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji organu (pkt.1 a),c),d)), Walne Zebranie uzupełnienia skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej poprzez wybór nowych członków na czas trwania kadencji pozostałych członków organu.

§38

 1. Walne Zebranie Członków o którym mowa w §37 pkt. 2 zwołuje się zgodnie z §27 niniejszego Statutu w terminie do miesiąca od zaistnienia przyczyny uzasadniającej uzupełnienie składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 2. Uzupełnienie składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej następuję zgodnie z trybem przewidzianym dla powołania danego organu ( §23 Statutu).

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§39

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. Ze składek członkowskich,
 2. Darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej, grantów,
 3. Dotacji, subwencji, udziałów i lokat,
 4. Dochodów z własnej działalności statutowej,
 5. Dochodów z majątku będącego własnością Stowarzyszenia.

§40

Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może posiadać konto złotówkowe i dewizowe.

§41

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§42

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§43

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§44

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa o Stowarzyszeniach.

Pliki do pobrania

Nazwa