Projekty

Projekt Archiwalny Porozumienie Karpackie
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
kwiecień 2011 – styczeń 2014
Budżet całkowity:
771 165,00 zł

Zapraszamy na szkolenie "Rozwiązywanie konfliktów lokalnych"

10.06.2011

Stowarzyszenie Ekopsychologia wraz z Porozumieniem Karpackim „Karpaty Naszym Domem” zaprasza na szkolenie: „Rozwiązywanie konfliktów lokalnych”, które odbędzie się 1 czerwca 2011 r. w Nowym Sączu. Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli karpackich organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych z województwa małopolskiego.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego).
Cel projektu to wzmocnienie i rozwój Porozumienia Karpackiego jako partnera dialogu obywatelskiego ukierunkowanego na wdrażanie Ramowej Konwencji Karpackiej w regionie.

Wprowadzenie:
Pracując w organizacjach pozarządowych i samorządach lokalnych na co dzień mamy do czynienia z sytuacjami konfliktowymi. Współczesne formy ochrony przyrody coraz częściej są powodem sporów. Jest to spowodowane odwieczną sprzecznością interesów inwestorów, mieszkańców, służb ochrony przyrody oraz urzędników. Szkolenie „Rozwiązywanie konfliktów lokalnych” ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności, które są niezbędne w efektywnym rozwiązywaniu konfliktów lokalnych związanych z ochroną środowiska.

Cele warsztatu:
Uczestnicy szkolenia zyskają praktyczne umiejętności związane z rozpoznawaniem przyczyn konfliktów oraz ich rozwiązywaniem.

Opis warsztatu: 
Szkolenie będzie oparte na metodach warsztatowych: gra symulacyjna oraz dyskusje. Dobór metod spowoduje, że uczestnicy doświadczą skuteczności metod rozwiązywania konfliktów i nauczą się je stosować w praktyce.

Informacje logistyczne:

Organizator zapewnia:

  • zwrot kosztów dojazdu do 30 złotych na osobę;
  • poczęstunek;
  • materiały szkoleniowe.

Ilość miejsc ograniczona!

Prowadzący:

  • Monika Ochwat – Marcinkiewicz: psycholog, trener, specjalista ds. udziału publicznego w wdrażaniu Konwencji Karpackiej. Pracownik Stowarzyszenia Ekopsychologia, które specjalizuje się w zmianie postaw związanych z ochroną środowiska i zwiększeniem aktywności społeczności lokalnych w zakresie ochrony Karpat. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych.
  • Alina Marek: ekonomista, trener, pracownik Urzędu Miasta Nowy Sącz oraz Stowarzyszenia STOPIL. Doświadczenia szkoleniowe: szkoła dla rodziców i wychowawców oraz szkolenia z zakresu prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej. Rozpoznawania przyczyn konfliktów.

 

Kontakt

Monika Ochwat-Marcinkiewicz
tel. 785341089 
e-mail: karpaty@ekopsychologia.pl

Stowarzyszenie Ekopsychologia
adres korespondencyjny:
ul. Grabina 6/18
32-840 Zakliczyn
www.ekopsychologia.pl