Projekty

Projekt Archiwalny Porozumienie Karpackie
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
kwiecień 2011 – styczeń 2014
Budżet całkowity:
771 165,00 zł

Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego

10.04.2011

Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego


Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem"

Polskie Karpaty (położone na terenie województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego) są regionem szczególnym w wymiarze przyrodniczym i kulturowym, a zarazem obszarem o niskich dochodach ludności, wysokim bezrobociu, małych i nierentownych gospodarstwach rolnych. Karpaty to nieskażone ziemie, ostoje dzikiej przyrody, unikatowa flora i fauna, urzekający krajobraz oraz przenikające się kultury. To jeszcze niedoceniony, ogromny potencjał ekonomiczny.

W związku z tym region Karpacki będzie z czasem narażony na intensywny i niekontrolowany rozwój, stymulowany dostępnością funduszy oraz turystyką masową. Tylko podjęcie skoordynowanych działań związanych z promowaniem zrównoważonego rozwoju Karpat może uchronić je przed bezpowrotną degradacją. Zachowanie wartości kulturowych, przyrodniczych i społecznych wymaga zaangażowania i współpracyświadomych społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i administracji publicznej. W tym celu 23 kwietnia 2010 r. zostało podpisane Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem".


O projekcie

Projekt „Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego" jest realizowany od kwietnia 2011 r. do stycznia 2014 r. przezStowarzyszenie Ekopsychologia - organizację wiodącą Porozumienia Karpackiego. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego).

Cel projektu to wzmocnienie i rozwój Porozumienia Karpackiego jako partnera dialogu obywatelskiego ukierunkowanego na wdrażanie Ramowej Konwencji Karpackiej w regionie.


Główne działania w projekcie

Wzmocnienie i rozwój Porozumienia Karpackiego

Działanie zakłada nawiązanie współpracy Porozumienia Karpackiego z lokalnymi organizacjami pozarządowymi z obszaru polskich Karpat oraz opracowanie strategicznego planu działań Porozumienia na kolejne lata. Wśród karpackich organizacji pozarządowych i administracji przeprowadzone zostanie też badanie ankietowe dotyczące poziomu wiedzy o Konwencji Karpackiej oraz współpracy NGO z administracją.

Stworzenie platformy komunikacyjnej

Powstanie portal internetowy Porozumienia Karpackiego, pełniący funkcje systemu informacyjnego  oraz platformy komunikacyjno-szkoleniowej dla NGO i administracji. Portal zostanie wzbogacony o moduł e-learningowy (Wirtualny Uniwersytet Karpacki), interaktywne narzędzia edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz mechanizm do przeprowadzania konsultacji społecznych.

Wzmocnienie potencjału i kompetencji karpackich NGO

Kompetencje NGO oraz administracji samorządowej regionu karpackiego zostaną wzmocnione poprzez sieciowanie, szkolenia i doradztwo prowadzone w ramach:

  • Uniwersytetu Karpackiego (mechanizmy współpracy NGO z administracją, ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie, rozwiązywanie konfliktów lokalnych, rozwój terenów górskich, udział publiczny w Konwencji Karpackiej, aspekty prawne w NGO);
  • Szkoły Karpackich Liderek (wzmocnienie pewności siebie, umiejętność prezentacji i wypowiadania się, wzmocnienie mocnych stron, inicjowanie społecznej aktywności lokalnej, prawa i obowiązki obywatelskie);
  • Doradztwa dla NGO (prawo, księgowość, współpraca z administracją).

Wzmocnienie i rozwój dialogu społecznego oraz reprezentowanie Karpat w procesach legislacyjnych

Działanie ma na celu wypracowanie mechanizmu współpracy pomiędzy Porozumieniem Karpackim a administracją krajową i samorządową oraz zainicjowanie działańuwzględniających specyfikę rozwoju Karpat w dokumentach strategicznych i w kierunkach rozwoju województw karpackich.  Upowszechnieniu wiedzy o wyzwaniach stojących przed regionem służyć będzie organizowane corocznie Forum Karpackie.


Kontakt

Bliższych informacji o projekcie udziela:

Monika Ochwat-Marcinkiewicz
tel. 0 785341089
e-mail: karpaty@ekopsychologia.pl

Stowarzyszenie Ekopsychologia
adres korespondencyjny:
ul. Grabina 6/18
32-840 Zakliczyn
www.ekopsychologia.pl