Projekt Archiwalny Turystyka przyjazna środowisku
Obszary działania
Czas realizacji:
styczeń 2009 – listopad 2010
Budżet całkowity:
300 000,00 zł

Działania

Inwentaryzacja dobrych praktyk zrównoważonej turystyki w Karpatach

Opis i promocja przykładów skutecznego wdrożenia przez wybrane gminy karpackie przedsięwzięć związanych z turystyką przyjazną środowisku. Wybrane dobre praktyki zostaną zaprezentowane w portalu „Wirtualne Karpaty" oraz poradniku „Turystyka przyjazna środowisku a zrównoważony rozwój Karpat" - swoistym kompendium rozwoju zrównoważonej turystyki w Karpatach. Poradnik będzie także zawierał informacje o źródłach finansowania zrównoważonej turystyki oraz informacje o celach, założeniach i korzyściach płynących z wdrażania zapisów Konwencji Karpackiej. Publikację upowszechnimy wśród gmin karpackich oraz organizacji i instytucji związanych z turystyką w regionie.

Portal „Wirtualne Karpaty"

Będzie swoistym „wirtualnym centrum informacji karpackiej" skierowanym do gmin, społeczności lokalnych i turystów odwiedzających Karpaty. Portal będzie zawierał między innymi: (1) informacje o zapisach Konwencji Karpackiej i obowiązkach, jakie nakłada na Polskę; (2) wykaz i opisy wybranych dobrych praktyk w zakresie zrównoważonej turystyki podejmowanych w polskich Karpatach przez organizacje pozarządowe, gminy, biura promocji, organizacje turystyczne i inne podmioty; (3) informacje o dostępnych funduszach na rozwój zrównoważonej turystyki; (4) wykaz podmiotów-potencjalnych partnerów, służących doradztwem w rozwoju zrównoważonej turystyki.

Seminaria konsultacyjne

W celu upowszechnienia wiedzy na temat Konwencji Karpackiej oraz roli zrównoważonej turystyki w rozwoju regionu zorganizowanych zostanie sześć seminariów konsultacyjnych (po dwa w każdym karpackim województwie: małopolskim, podkarpackim, śląskim). Uczestnikami seminariów będą przedstawiciele gmin karpackich: władz samorządowych, organizacji pozarządowych i turystycznych, mediów oraz innych podmiotów zainteresowanych tematyką. Podczas seminariów zaprezentowane zostaną wybrane dobre praktyki, których realizatorzy z sukcesem zrealizowali na swoim terenie proekologiczne przedsięwzięcia turystyczne udowadniając, że wdrażanie zrównoważonej turystyki może wzmocnić integrację społeczną, przynieść dochód i poprawę jakości życia mieszkańców.

Seminaria będą podzielone na trzy części:

(1)     wprowadzenie: prezentacje Konwencji Karpackiej, założeń zrównoważonego rozwoju turystyki, dobrych praktyk, partnerów i źródeł finansowania, itp.

(2)     część „warsztatowa" - dyskusje o lokalnych strategiach rozwoju zrównoważonej turystyki (w kontekście zgodności z Konwencją Karpacką), przy wsparciu merytorycznym przedstawicieli realizatorów dobrych praktyk;

(3)     podsumowanie dyskusji, zaproszenie gmin do formowania grup partnerskich, ogłoszenie konkursu na zarys/szkic gminnej Strategię Rozwoju Zrównoważonej Turystyki opartą na zapisach Konwencji Karpackiej.

Lokalne partnerstwo na rzecz zrównoważonej turystyki

Zawiązane gminne grupy partnerskie będą opracowywać zarys (szkic, wstępną koncepcję) Strategii Rozwoju Zrównoważonej Turystki w swoich gminach, wraz z planem ich wdrożenia. W skład grupy partnerskiej wejdą - oprócz przedstawicieli samorządu lokalnego - także np. przedstawiciele lokalnej organizacji pozarządowej, organizacji turystycznej, domu kultury, usługodawców (w tym kwaterodawców), przedstawicieli dyrekcji obszarów chronionych, nadleśnictw i innych instytucji. Grupy partnerskie będą pracowały 6 miesięcy, korzystając z pomocy konsultantów-doradców - przedstawicieli realizatorów dobrych praktyk (czyli podmiotów, które już skutecznie wdrożyły dobre praktyki zrównoważonej turystyki w Karpatach). Każde Partnerstwo będzie mogło wziąć udział w konkursie na najlepszy zarys Strategii. Komisja Konkursowa będzie oceniać opracowane dokumenty pod kątem spójności z zapisami Konwencji Karpackiej, ujęcia problemów społeczności lokalnej, planowanego sposobu opracowania i wdrożenia pełnej Strategii, itp.

Kampania informacyjna

Celem kampanii będzie zwrócenie uwagi karpackiej społeczności na rolę zrównoważonej turystyki w rozwoju gminy i regionu. Pojawimy się na festiwalach karpackich i konferencjach regionalnych (wg. kalendarza imprez), na których zaprezentujemy założenia Projektu, upowszechnimy specjalnie opracowany folder informacyjny dotyczący zrównoważonej turystyki i Konwencji Karpackiej skierowany do społeczności lokalnych i turystów odwiedzających region, oraz zorganizujemy spotkania z mediami.

Konferencja Karpacka

Uwieńczeniem Projektu będzie 2-dniowa konferencja. Pierwszy dzień („roboczy", dla gmin) zajmą dyskusje i wymiana doświadczeń grup partnerskich i realizatorów dobrych praktyk dotyczące opracowanych koncepcji Strategii Rozwoju Zrównoważonej Turystyki, współpracy regionalnej w dziedzinie zrównoważonej turystyki, itp. Drugiego, bardziej „oficjalnego" dnia będzie miała miejsce prezentacja wyników Projektu, podsumowanie Konkursu na zarys Strategii Rozwoju Zrównoważonej Turystyki, nagrodzenie zwycięzców (3 gminy - laureat 1 miejsca oraz dwie gminy wyróżnione), prezentacje dobrych praktyk (upowszechnienie poradnika) i portalu "Wirtualne Karpaty". Oprócz przedstawicieli gmin, na konferencję zaproszeni będą przedstawiciele Sekretariatu  Konwencji Karpackiej w Wiedniu, Krajowego Punktu Kontaktowego Konwencji przy Ministerstwie Środowiska, rządowych i samorządowych władz województw karpackich, karpackich obszarów chronionych, media, oraz inne zainteresowane instytucje i organizacje.