Projekt Archiwalny Karpaty Łączą
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
styczeń 2012 – grudzień 2016
Budżet całkowity:
1 436 016,70 zł

Karpacka Rada Naukowa

Karpacka Rada Naukowa utworzona została w ramach projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej” i rozpoczęła działalność w 2015 r.
Rada wspierana jest przez Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” - Koalicję na Rzecz Wdrażania Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat.
W skład Rady wchodzą przedstawiciele środowisk naukowych, którym bliska jest problematyka karpacka.

Cele Karpackiej Rady Naukowej

Karpacka Rada Naukowa kierując się zapisami Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat przyjmuje następujące cele:

 • inicjowanie współpracy osób prowadzących badania naukowe w Karpatach dla rozwoju interdyscyplinarnych badań naukowych oraz udział w realizacji różnorodnych projektów partnerskich;
 • określanie priorytetowej tematyki badawczej dotyczącej Karpat w różnych dziedzinach nauki;
 • działanie na rzecz włączania tematyki karpackiej w programy badawcze, finansowane na szczeblu krajowym i europejskim;
 • stworzenie platformy wymiany informacji o realizowanych projektach i aktualnych publikacjach dotyczących tematyki karpackiej;
 • współpraca z samorządami, administracją obszarów chronionych, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami w zakresie poszukiwania tematów badawczych, pozyskiwania danych oraz rozpowszechniania i wdrażania wyników badań;
 • wsparcie doradcze dla samorządów lokalnych i innych podmiotów w różnych obszarach działań;
 • zgłaszanie uwag do aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych i planistycznych tworzonych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;
 • opiniowanie, przy współpracy z innymi instytucjami, realizacji kluczowych inwestycji w zakresie ich zgodności z projektami i prawodawstwem;
 • inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych związanych z problematyką karpacką;
 • współpraca z innymi inicjatywami naukowymi, w tym zwłaszcza inicjatywami prowadzącymi analogiczną działalność na terenach górskich.

Kontakt:

E-mail: zawilinb@uek.krakow.pl

Adres korespondencyjny:

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Skład Karpackiej Rady Naukowej:


mgr Monika Rusztecka

mgr Monika Rusztecka

18.05.2016

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID - Warszawa


dr inż. Paweł Wolański

dr inż. Paweł Wolański

18.05.2016

Uniwersytet Rzeszowski

Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Agroekologii


dr Dominik Kaim

dr Dominik Kaim

18.05.2016

Uniwersytet Jagielloński

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej


dr Bernadetta Zawilińska

dr Bernadetta Zawilińska

28.08.2015

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wydział Finansów, Katedra Gospodarki Regionalnej


dr inż. arch Jadwiga Środulska-Wielgus

dr inż. arch Jadwiga Środulska-Wielgus

28.08.2015

Politechnika Krakowska

Wydział Architektury, Instytut Architektury Krajobrazu


dr Krzysztof Szpara

dr Krzysztof Szpara

28.08.2015

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wydział Medyczny, Katedra Geografii


dr Michał Sobala

dr Michał Sobala

28.08.2015

Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG


dr Andrzej Siwek

dr Andrzej Siwek

28.08.2015

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego


mgr inż. Marek Kroczek

mgr inż. Marek Kroczek

28.08.2015

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Oddział w Starym Sączu


dr hab. prof. UJ Jacek Kozak

dr hab. prof. UJ Jacek Kozak

28.08.2015

Uniwersytet Jagielloński

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej