Projekty

Projekt Archiwalny Karpackie Inicjatywy Lokalne
Obszary działania
Czas realizacji:
lipiec 2015 - maj 2016
Budżet całkowity:
384 012.00 zł

Inicjatywa nr 6: Ochrona siedliska Olsy w Mietniowie

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Mietniowie w partnerstwie z Wielicką Organizacją Turystyczną.

Celem inicjatywy jest ochrona i promowanie miejsca cennego przyrodniczo – siedliska olsy w Mietniowie, poprzez utworzenie ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej.

Obszar siedliska znajduje się na terenie gospodarstwa agroturystycznego Amigówka, którego zrównoważony rozwój opiera się na wykorzystaniu istniejących zasobów naturalnych oraz udostępnianiu ich w formie oferty turystyczno- edukacyjnej przy równoczesnym zapewnieniu ochrony zasobów przyrodniczych. Wskazane siedlisko znajduje się na terenie objętym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Gminy Wieliczka zasięgiem strefy przyrodniczej.

Wykonane działania:

  1. Została wyznaczona ścieżki ekologiczno - dydaktycznej o długości 400 m;
  2. Teren przez który przebiega ścieżka ekologiczno – dydaktyczna został oczyszczony oraz zniwelowany;
  3. Zostało wykonanych 15 znaczników roślin;
  4. Została przeprowadzona konsultacja merytoryczna w zakresie opracowania opisów na znacznikach roślin oraz miejsc ich nasadzenia. Konsultacja została przeprowadzona przez eksperta botanika Magdalenę Raczek;
  5. Zostało wykonane częściowe ogrodzenie terenu (400 m);
  6. Zostało zakupionych 5 ławek;
  7. Zostały wykonane i zamontowane dwie tablice edukacyjno;