Projekty

Projekt Archiwalny Karpackie Inicjatywy Lokalne
Obszary działania
Czas realizacji:
lipiec 2015 - maj 2016
Budżet całkowity:
384 012.00 zł

Inicjatywa nr 2: Utworzenie tradycyjnej zagrody roślin karpackich przy Muzeum Regionalnym "Na Grapie" w Jaworzynce.

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Jaworzynce w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie".

Celem projektu jest zrównoważony rozwój Muzeum Regionalnego "Na Grapie", czyli przeprowadzenie działań z uwzględnieniem i poszanowaniem walorów środowiskowych, przyrodniczych (zagospodarowanie otoczenia poprzez nawiązanie do tradycyjnego użytkowania ziemi, a także warsztaty i prelekcje dotyczące roślin). Dzięki temu nastąpi też wśród społeczeństwa wzrost świadomości ekologicznej.

Obecne zagospodarowanie muzeum w zakresie zieleni wymaga rewitalizacji tj. pilnego uporządkowania, nasadzeń, działań pielęgnacyjnych. Aktualnie Muzeum Regionalne "Na Grapie" ukazuje i propaguje tylko dziedzictwo kulturowe Karpat, z pominięciem jego walorów przyrodniczych.

Wykonane działania:

  1. Została zaprojektowana i zaaranżowana zagroda wraz z nasadzeniami;
  2. Zostały wykonane nasypy;
  3. Wykonano chodnik o długości ok. 40 metrów, murki oporowe oraz schodki;
  4. Wykonano płot;
  5. Zakupiono i zasadzono drzewa. Zakupiono niezbędne nawozy;
  6. Została przeprowadzona konsultacja merytoryczna w zakresie przygotowania miejsca pod zasadzenie roślin i zabiegów pielęgnacyjnych po sadzeniu;
  7. Zostały wykonane i zamontowane dwie tablice edukacyjno-informacyjne;