Projekt Archiwalny Karpackie Inicjatywy Lokalne 2
Obszary działania
Fundatorzy

W projekcie „Karpackie Inicjatywy Lokalne” jest realizowanych 20 inicjatyw, w ramach których lokalne społeczności wdrażają zapisy Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat. Projekt ma na celu ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazowej regionu oraz wzmocnienie zaangażowania społecznego w działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Projekt jest realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Region karpacki w Polsce jest obszarem typowo wiejskim, o dużym natężeniu problemów społeczno – gospodarczych. Zasadniczo tradycyjne rolnictwo jest nieopłacalne, dlatego rozwija się gwałtownie działalność pozarolnicza. Ponadto jest to obszar o wyjątkowych walorach przyrodniczych, czego konsekwencją jest prowadzenie działalności na terenie i w sąsiedztwie bardziej lub mniej restrykcyjnych form ochrony przyrody.

Skuteczna ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych Karpat nie jest możliwa bez stworzenia partnerstwa z administracją samorządową, wyższymi uczelniami i instytucjami badawczymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi. Szczególnie istotne jest angażowania społeczności lokalnych w planowane działania.

Projekt „Karpackie Inicjatywy Lokalne” wspiera realizację 20 różnorodnych przedsięwzięć. Ich szczególną cechą jest to, że mobilizują społeczność lokalną, wpisują się w zapisy Konwencji Karpackiej i generują zaangażowanie społeczne.

Realizowane Inicjatywy:

INICJATYWA 1. Działalność przeciw powodziowa przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom ochrona zasobów wody - model lokalnej polityki środowiskowej w zakresie małej retencji

INICJATYWA 2. Działania na rzecz kontynuacji i rozwoju tradycji pszczelarstwa na terenie sołectwa Ochotnica Górna

INICJATYWA 3. Las to nie tylko drzewa

INICJATYWA 4. Ogrody przyjazne owadom zapylającym

INICJATYWA  5. Elektrownia słoneczna 1,8 - 2,0 kW - ogniwa fotowoltaiczne

INICJATYWA 6. Ścieżka dydaktyczno - przyrodnicza

INICJATYWA 7. Ochrona siedlisk przyrodniczych rezerwatu przyrody nieożywionej "Skamieniałe Miasto" w Ciężkowicach

INICJATYWA 9.  Poznaj ptaki - chroń jerzyki

INICJATYWA 10.  Budowa hoteli dla owadów zapylających oraz promocja roślin miododajnych

INICJATYWA 11. Obserwatorium edukacyjne "Ptasi Gaj"

INICJATYWA 12.  Motyle Gminy Komańcza

INICJATYWA 13. W harmonii z naturą - w podworskim Parku Krajobrazowym

INICJATYWA 14. Rewitalizacja Parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej - ochrona karpackiego środowiska naturalnego

INICJATYWA 15.  Monitoring środowiska przyrodniczego na terenie Gminy Zakliczyn

INICJATYWA 16.  Ograniczenie emisji zanieczyszczeń środowiska

INICJATYWA 17. Nowe planty zielone karpackie Miasto

INICJATYWA 18.Ocieplenie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Stróżach

INICJATYWA 19. Zagospodarowanie terenu i ochrona przed dewastacją

INICJATYWA 20. Zadrzewienie kompleksu sportowego i kulturalnego w Bobowej


Las to nie tylko drzewa

Las to nie tylko drzewa

31.10.2017

Inicjatywa nr 3.


Działania na rzecz  kontynuacji i rozwoju tradycji pszczelarstwa  na  terenie Gminy Zakliczyn

Działania na rzecz kontynuacji i rozwoju tradycji pszczelarstwa na terenie Gminy Zakliczyn

31.10.2017

Inicjatywa nr 2.