Aktualności

Karpackie Inicjatywy Lokalne 2

30.09.2015

Stowarzyszenie Ekopsychologia zwraca się do Państwa z zaproszeniem do uczestnictwa w Programie „Karpackie Inicjatywy Lokalne 2”, którego celem jest ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat oraz wdrażania zapisów Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat.

 

Region karpacki jest unikatowy pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym. Jednak to od świadomości i działalności mieszkańców zależy jego przyszłość – czy i w jaki sposób, będzie chroniona różnornodność biologiczna i krajobrazowa. Program „Karpackie Inicjatywy Lokalne” odpowiada na potrzebę rozowoju aktywności społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienia zaangażowania organizacji pozarządowych w podnoszenie świadomości ekologicznej. Efektem realizacji programu będzie pobudzenie aktywności w celu rozwiązania loaklnych problemów związanych z ochroną środowiska w Karpatach.

 

Do Programu „Karpackie Inicjatywy Lokalne” zostanie przyjętych od 15 – 30 inicjatyw lokalnych, które otrzymają dofinansowanie w wysokości do 20 000 zł (w przypadku uzyskania dofiansnowania przez Stowarzyszenie Ekopsychologia z Narodowego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Nie wymagamy wkładu własnego finansowego.

 

Przykładowy katalog działań, które mogą być podejmowane przez zgłaszane inicjatywy:

 1. przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;
 2. ochrona ex situ zagrożonych gatunków;
 3. ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej;
 4. odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych;
 5. zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;
 6. zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych;
 7. rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym;
 8. Czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków;
 9. modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych);
 10. usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych;
 11. renaturyzacja  /remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka;
 12. ograniczenie antropopresji - minimalizacja emisji do środowiska z budynków /obiektów użyteczności publicznej;
 13. działalność przeciwpowodziowa - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji.

 

Podstawowe warunki, które powinna spełnić inicjatywa:

 1. Inicjatywy jest zgłoszona przez osobę indywidualną, lokalną organizację pozarządową, grupę nieformalną, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (zwane dalej Podmiotami). Osoby indywidualne, które zgłaszają inicjatywę muszą uzyskać poparcie minimum 5 mieszkańców gminy.
 2. Inicjatywy muszą być realizowane na terenach /obiektach ogólnodostępnych, tj. powszechnie, publicznie i nieodpłatnie dostępnych, z wyłączeniem terenów/obiektów stanowiących własność lub będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych lub przedsiębiorców (nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą).
 3. Inicjatywy muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Inicjatywa musi uzyskać pozytywną opinię władz samorządowych.
 5. Inicjatywa jest realizowana w sposób angażujący społeczność lokalną;
 6. Inicjatywa wpisuje się w założenia Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat.

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 listopada 2015. Szczegóły Programu „Karpackie Inicjatywy Lokalne” oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie w załącznikach.

 

Kontakt: Monika Ochwat-Marcinkiewicz

karpackie.inicjatywy@ekopsychologia.pl

tel. 785341089