Projekt Archiwalny InRuTou - Innowacje w turystyce wiejskiej
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
grudzień 2012 – listopad 2015
Budżet całkowity:
280 195,91 zł

Działania

 • Opracowanie pakietu cyfrowych narzędzi i materiałów szkoleniowych oraz udostępnienie ich w ramach Platformy Otwartych Zasobów Edukacyjnych UNESCO (z ang. Open Educational Resources -OER) oraz na licencjach oprogramowania o otwartym dostępie do kodu źródłowego (Open Source), dla europejskich podmiotów sektora turystycznego z terenów wiejskich (animatorów turystyki).
 • Waloryzacja lokalnych zasobów turystycznych na terenach wiejskich w Europie (Waldviertel w Austrii, Karpaty w Polsce, Rumunii i na Ukrainie, Apeniny we Włoszech) przez udostepnienie lokalnym społecznościom narzędzi informatycznych i wsparcie w ich zastosowaniu do promocji miejscowego dziedzictwa i rozwoju lokalnych produktów turystycznych.
 • Promocja wszechstronnej prezentacji atrakcji turystycznych w wybranych lokalizacjach za pomocą narzędzi internetowych i mobilnych.
 • Wykorzystanie turystyki jako szansy na rozwój gospodarczy, przy zastosowaniu nowych mediów do tworzenia, zarządzania i promocji inicjatyw turystycznych na terenach wiejskich.
 • Zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich Rumunii, Polski, Ukrainy, Włoch i Austrii do włączania się w procesy rozwojowe i aktywne poszukiwanie lepszych źródeł utrzymania, poprzez ułatwienie im udziału, dostępu do informacji i podniesienie poziomu świadomości.
 • Ułatwienie mieszkańcom wiejskich obszarów górskich w ww. krajach dostępu do międzynarodowych, regionalnych, krajowych i lokalnych źródeł informacji nt. zasobów i procesów związanych z turystyką oraz sposobów ich wykorzystania.
 • Podniesienie poziomu wiedzy lokalnych podmiotów z ww. krajów w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw potrzebnych do zrównoważonego rozwoju wiejskich społeczności na terenach górskich.
 • Zwiększenie dostępu podmiotów z sektora turystycznego na terenach wiejskich do elektronicznych mechanizmów planowania, komunikacji i szkoleń (platforma e-learningowa), z położeniem szczególnego nacisku na element współpracy.
 • Wsparcie procesu konsultacji społecznych, tworzenia sieci kontaktów i zarządzania destynacjami turystycznymi przez tworzenie partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju na lokalnym, a prawdopodobnie także regionalnym i krajowym, poziomie.
 • Wyszkolenie animatorów turystyki na terenach wiejskich, wybranych w trakcie konsultacji społecznych i działających jako osoby pomnażające rezultaty.
 • Wsparcie społeczności lokalnych biorących udział w projekcie w tworzeniu pilotażowych produktów turystyki wiejskiej.
 • Transfer innowacyjnej metodologii i narzędzi na inne tereny wiejskie Europy i jej sąsiedztwa.