Projekt Archiwalny Azbest – dlaczego taki groźny?
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
maj – listopad 2011
Budżet całkowity:
151 641,78 zł

Projekt „Uważaj na azbest – program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego” jest projektem edukacyjnym realizowanym przez Stowarzyszenie Ekopsychologia w partnerstwie z Miastem i Gminą Ogrodzieniec. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz spotkał się z przychylną oceną Marszałka Województwa Śląskiego i Starosty Powiatu Zawierciańskiego.

Celem realizowanego przez nas Projektu jest podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego w zakresie postępowania z wyrobami azbestowymi oraz w obszarze identyfikacji zagrożeń zdrowotnych, jakie stwarza azbest. Zamierzony cel osiągnięty zostanie poprzez edukację dzieci i młodzieży, nauczycieli i organizacji pozarządowych.

W ramach projektu podjęte zostaną różnorodne działania mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy i, w konsekwencji, kształtowanie postaw mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego. Wydana zostanie kompleksowa publikacja dotycząca tematyki azbestu, plansza informacyjna i ulotki edukacyjne skierowane do wszystkich mieszkańców Powiatu. Przeprowadzony zostanie również cykl szkoleń na temat azbestu, jego negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzkie oraz sposobów jego bezpiecznego usuwania.

Projekt "Uważaj na azbest! Program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego jest wsparciem zadań publicznych powiatu zawierciańskiego oraz zlokalizowanych na jego terenie gmin w zakresie edukacji skierowanej na wzrost wiedzy i świadomości dotyczącej zagrożeń, jakie niesie ze sobą niewłaściwe obchodzenie się z wyrobami azbestowymi. Jest to pierwszy w całym Powiecie Zawierciańskim i jeden z niewielu w Polsce tak szeroko zakrojonych, skierowanych do tak wielu grup odbiorców projekt, wykorzystujący aktywizujące metody szkoleniowe i ciekawe materiały edukacyjne.