Projekt Archiwalny Aktywna edukacja dla zrównoważonego rozwoju
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
sierpień – październik 2012
Budżet całkowity:
31 700,00 zł

Zadanie publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego polegało na przygotowaniu pakietu pięciu projektów edukacyjnych poświęconych ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi, wspierających nauczycieli i dyrektorów w planowaniu i realizacji gimnazjalnych projektów edukacyjnych. Pakiet projektów gimnazjalnych z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju ułatwia aktywną edukację w gimnazjum. Zawiera on 5 projektów edukacyjnych, zapewniających realizację zapisów podstawy programowej kształcenia ogólnego z roku 2009 (Dz. U. nr 4. Poz.17. ) odnoszących się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w trzech aspektach: środowiskowym, społecznym i gospodarczym. Każdy projekt został przygotowany zgodnie z wytycznymi MEN zawartymi w poradniku pt. Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów, ORE, Warszawa 2010. Dobór tematów i treści, uwzględnionych w projektach przeprowadzono w oparciu o wyniki jakościowych badań podstawy programowej opublikowanych w artykułach naukowych (Gajuś-Lankamer E., Wójcik A.M., Analiza ciągłości edukacji dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym na różnych poziomach kształcenia ogólnego w Polsce [w:] Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, (red.) Borys T., Białystok - Wrocław, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych 2010, 137-152, Grodzińska-Jurczak M., Gajuś-Lankamer E., Wójcik A.M., Pietrzyk A., Potrzeby i warunki edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce, Problemy ekorozwoju , 2010, 5, 2, 94-106. http://ekorozwoj.pol.lublin.pl/no10/j.pdf).

Pakiet i zawarte w nim materiały dla nauczyciela i ucznia zostały poddane profesjonalnemu opracowaniu graficznemu mającemu na celu przede wszystkim zwiększenie motywacji do podjęcia realizacji projektu.

W przygotowaniu pakietu wziął udział zespół doświadczonych specjalistów edukacji ekologicznej i dla zrównoważonego rozwoju mających szeroką wiedzę i praktykę w zakresie opracowywania, realizacji i ewaluacji projektów na różnych poziomach edukacyjnych w tym na etapie gimnazjum. Wysoką jakość merytoryczną przygotowanych materiałów zapewniły recenzje wykonane przez trzech wysokiej klasy specjalistów w tym nauczycieli akademickich, rzeczoznawców MEN do oceny podręczników z zakresu nauk przyrodniczych, humanistycznych i ścisłych oraz korekta językowa.

Materiały zostanły przygotowane w wersji elektronicznej w formie edytowalnej przystosowanej do zamieszczenia na stronach Ministerstwa Środowiska oraz na płytach CD.

Dystrybucja pakietu przebiegała dwutorowo tj. dystrybucja wersji elektronicznej na płycie CD oraz wersji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska. Promocja obu wersji produktu była oparta na kilku kanałach: prasa branżowa drukowana i elektroniczna, Internet (pozycjonowanie pakietów edukacyjnych zamieszczonych na stronach MŚ, newslettery, reklama na stronach i portalach internetowych  instytucji edukacyjnych jak MEN, ORE, CEO, Kuratoria Oświaty, publiczne i niepubliczne ośrodki doskonalenia nauczycieli  i  ekologicznych organizacji pozarządowych ), ulotki reklamujące pakiety dystrybuowane na spotkaniach dla dyrektorów gimnazjów organizowanych przez Kuratoria na początku roku szkolnego, oraz bezpośrednio nauczycielom gimnazjum przez konsultantów metodycznych.