Projekt Archiwalny Akademia Odpadowa
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
październik 2011 – czerwiec 2014
Budżet całkowity:
767 735,02 zł

Gwałtowny rozwój zaawansowanych technologii oraz wygoda życia codziennego powodują, że przybywa coraz więcej śmieci trudnych do utylizacji. Dużo produktów wytwarzanych przez człowieka nie podlega samoistnemu rozkładowi albo rozkłada się tak wolno, że ilość powstających śmieci przerasta możliwość ich przetworzenia i unieszkodliwienia. Większość z tych odpadów należy traktować jako źródło wielu surowców (makulatury, metali, szkła, tworzyw sztucznych), które można ponownie użyć do produkcji  przedmiotów codziennego użytku. Co ważne: podczas wykorzystania w produkcji surowców wtórnych zużywa się znacznie mniej energii niż przy produkcji tych samych przedmiotów z surowców naturalnych, wcześniej nieprzerabianych. Jak zatem widać, mamy tutaj podwójne korzyści: oszczędność i ochronę naturalnego środowiska człowieka. Niestety, pomimo tak istotnych zalet segregacji śmieci, w Polsce nadal główną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest składowanie. Jednak powoli ma to się zmienić. Nowe regulacje prawne, uwzględniające unijne zasady racjonalnej gospodarki odpadami, dają nadzieję, że już wkrótce wszyscy mieszkańcy kraju zostaną objęci zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, a przede wszystkim - że objęci zostaną systemem selektywnego zbierania odpadów. Te zamierzenia muszą zostać wsparte powszechną edukacją ekologiczną, promującą minimalizację powstawania odpadów i ich selekcję w gospodarstwach domowych. Ważnym elementem edukacji nieformalnej, do której zobligowano samorządy lokalne, są kampanie informacyjno-konsultacyjne w zakresie gospodarki odpadami. Kształcenie umiejętności związanych z prawidłową segregacją odpadów i kompostowaniem odpadów domowych, a także z umiejętnością omijania zagrożeń wynikających z niewłaściwego zagospodarowania odpadów (spalanie odpadów w paleniskach domowych) oraz promocją nowoczesnych metod zagospodarowania odpadów (termiczne przekształcanie odpadów) wymaga programów edukacyjnych opartych na innowacyjnych metodach edukacyjnych, wykorzystujących m.in. Internet oraz interaktywne formy warsztatowe. 

Odpowiedzią na tak zdefiniowane zapotrzebowanie społeczne oraz wsparciem dla powyższych zadań publicznych jest projekt „Akademia Odpadowa”. Ma on na celu kompleksową edukację, zmianę zachowań oraz podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Edukacyjny program „Akademii Odpadowej” obejmuje szeroki przekrój grup społecznych (edukatorzy, dzieci i młodzież, a także przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz tzw. ogół społeczeństwa), wykorzystując przy tym innowacyjne narzędzia edukacyjne, m.in. szkolenia prowadzone metodami aktywizującymi, kursy e-learningowe czy portal edukacyjny i zawarte w nim narzędzia interaktywne (gry, konkursy) oraz bardziej tradycyjne (a zarazem kompleksowe) publikacje drukowane. Dodatkowo odbiorcy projektu sami będą współtworzyć serwis internetowy akademiaodpadowa.pl oraz aktywnie uczestniczyć w zadaniach i konkursach edukacyjnych, których struktura inicjuje pożądaną zmianę postaw i zachowań.

Zapraszamy więc serdecznie wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek, wykształcenie czy status zawodowy, do aktywnego współuczestnictwa w poszczególnych etapach naszego projektu. Gwarantujemy, że czas spędzony na naszym portalu będzie dla Państwa doskonałą zabawą, dzięki której wykształcą się w Was nawyki proekologiczne. Warto też dodać, że dla najaktywniejszych użytkowników portalu przygotowaliśmy wiele cennych nagród.