Zapytanie ofertowe nr CO/01/2014

Zapytanie ofertowe nr CO/01/2014

10.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CO/01/2014

w ramach zakupu usług o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO (bez VAT), które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759)

W związku z realizacją projektu „CAFE OBYWATELSKA" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie Numer 0637/D/3/20122

zwracamy się z zapytaniem ofertowym:

1. Zamawiający

Stowarzyszenie Ekopsychologia

ul. Grabina 6/18

32-840 Zakliczyn

NIP: 6772224582

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów warsztatowych i promocyjnych wraz z usługą wykonania oprawy graficznej w ramach projektu „CAFE OBYWATELSKA".

2.1 Szczegółowy zakres zamówienia:

Kategoria wydatków (specyfikacja)

j.m.

Ilość

Zakup pendrive'ów [pojemność minimalna 2 GB, wykonanie według uzgodnionego projektu]

sztuka

650

Druk certyfikatów [format A4, wykonanie według uzgodnionego projektu]

sztuka

650

Zakup koszulek z nadrukiem

sztuka

60

Zakup kubków ceramicznych [pojemność minimalna 250 ml, wykonanie według uzgodnionego projektu]

sztuka

30

 

2.2 Wymagania i warunki Zamawiającego:

  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.

 

2.3 Pozostałe warunki realizacji zamówienia

Rozliczenie finansowe z Wykonawcą odbędzie się przelewem na podstawy wystawionej faktury lub rachunku.

3. Kryterium oceny ofert

Spośród ofert spełniających kryteria formalne, zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium ceny wykonania usługi.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najniższą wartość kryterium oceny.

4. Opis sposobu przygotowania oferty

Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik 1).

 

Oferta musi zawierać w szczególności:

  • Imię i nazwisko oferenta / nazwę firmy
  • adres, numer telefonu, email, numer PESEL / numer NIP,
  • kosztorys realizacji zamówienia

 

Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę / osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. Termin związania ofertą wynosi do 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

5. Termin złożenia oferty

Ofertę złożyć należy do dnia 24 marca 2014r. do godz. 1500Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 

Oferty należy składać:

1) osobiście w siedzibie Zamawiającego lub2) pocztą na adres Zamawiającego. W wskazanym przypadku na kopercie należy umieścić napis: „Oferta nr CO/01/2014 w ramach projektu „CAFE OBYWATELSKA".

Adres:

Stowarzyszenie Ekopsychologia

ul. Grabina 6/18

32-840 Zakliczyn

NIP: 6772224582

 

6. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie telefonicznie powiadomiony przez Zamawiającego.
Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami - Edyta Sobiecka.

7. Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego

  • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
  • Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu cen, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
  • Przed upływem składnia ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.
  • Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

Pliki do pobrania

Nazwa