Podsumowanie warsztatów w Pienińskim Parku Narodowym

Podsumowanie warsztatów w Pienińskim Parku Narodowym

30.06.2021

W dniach 28-30 czerwca 2021 w Krościenku nad Dunajcem miały miejsce warsztaty „Strategia ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej na zewnątrz
i wewnątrz Pienińskiego Parku Narodowego
”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Ekopsychologia we współpracy z Pienińskim Parkiem Narodowym.

Warsztaty rozpoczęły realizację akcji pilotażowej projektu Centralparks w Pienińskim Parku Narodowym, której celem jest testowanie przydatności rozwiązań proponowanych w karpackiej strategii ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej na zewnątrz i wewnątrz obszarów chronionych, opracowanej w ramach projektu Centralparks; oraz wsparcie dialogu pomiędzy Pienińskim Parkiem Narodowym a społecznościami lokalnymi 4 gmin pienińskich odnośnie możliwości współdziałania w wyłonionych w trakcie tych warsztatów „obszarach problemowych” w otulinie Parku.

W warsztatach uczestniczyli pracownicy Pienińskiego Parku Narodowego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Warsztaty w Krościenku prowadził zespół ekspertek: Monika Sadowska (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie), Katarzyna Śnigórska (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego), oraz Ewelina Zając (Pieniński Park Narodowy).

Istotną częścią warsztatów była identyfikacja priorytetowych obszarów problemowych, połączona z wizytacją wybranych lokalizacji położonych w otulinie Pienińskiego Parku Narodowego.

Dzięki licznym dyskusjom została wypracowana wstępna koncepcja warsztatów, które zostaną przeprowadzone w kolejnym etapie wdrażania akcji pilotażowej (na jesieni 2021 r.). Zaprosimy na nie przedstawicieli Parku, samorządów lokalnych oraz różnych grup interesariuszy z 4 gmin sąsiadujących z Pienińskim Parkiem Narodowym.

Pragniemy podziękować Dyrektorowi Pienińskiego Parku Narodowego p. Michałowi Sokołowskiemu oraz pracownikom Parku za aktywne uczestnictwo i zaangażowanie podczas warsztatów.

Warsztaty były jednym z działań akcji pilotażowej projektu CE1359 Centralparks „Wzmocnienie zdolności zarządzania karpackimi obszarami chronionymi na rzecz integracji i harmonizacji ochrony różnorodności biologicznej i lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego” realizowanego w latach 2019-2022, wspieranego przez Program Interreg Europa Środkowa i  finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.