Aktualności

Szansa dla osób, którym nie jest obojętne środowisko naturalne

16.07.2015

W najbliższym roku akademickim 2015/2016 uruchamiamy w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie nową specjalność „ekologia kulturowa” na studiach II stopnia (magisterskich). Celem studiów będzie poznanie, w jaki sposób człowiek wpływa na środowisko naturalne, oraz jakie są tego konsekwencje, w tym także niezwykle ważne - konsekwencje kulturowe. Wiedza teoretyczna będzie miała bezpośrednie przełożenie na praktykę. Duży nacisk położony będzie na kontakt z instytucjami działającymi na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego lub wykorzystującymi jego potencjał. Dzięki temu student zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne, które w przyszłości będzie mógł przełożyć na kompetencje zawodowe: umiejętność tworzenia przyjaznych ekosystemów społeczno-kulturowych w środowisku lokalnym, regionalnym, wykonywania ekspertyz dotyczących rewitalizacji i modernizacji zabytkowych dzielnic miast m. in. przeprowadzanie konsultacji społecznych w tym zakresie. Zyska umiejętności umożliwiające założenie własnej działalności w formie stowarzyszenia, fundacji, firmy i in., których priorytetem będzie projektowania, ukierunkowywanie i wspieranie tych przeobrażeń kultury, które zapewniają ekologiczny rozwój jej ekosystemu. 

Atutem miejsca, w którym będą odbywały się zajęcia, jest jego usytuowanie. Miasto Cieszyn w węższym zakresie, a w szerszym - Śląsk Cieszyński są obszarem pogranicza, łączącym ze sobą kultury polską, czeską i słowacką. Daje to niepowtarzalną okazję obserwowania dynamikę przemian i zależności na linii człowiek-środowisko. Jest to również obszar, który umożliwia czynne badanie zjawisk zachodzących na terenach Beskidu Śląskiego oraz w obrębie przestrzeni postindustrialnych Górnego Śląska. Z jednej strony są to ekosystemy oparte na harmonijnym funkcjonowaniu człowieka ze środowiskiem przyrodniczym - górska gospodarka pasterska. Z drugiej strony jest to region, którego otoczenie przyrodnicze zostało w znacznym stopniu zniszczone przez przemysł, a który obecnie wymaga rewitalizacji i ekologicznego rozwoju jego ekosystemu. Obie przestrzenie mogą stanowić dobre laboratorium badawcze dla studentów.

Przygotowana specjalność uzyskała akceptację i wsparcie finansowe ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Więcej informacji na stronie: www.ecoetno.us.edu.pl