Aktualności

Rekrutacja do projektu. Zgłoś swoją Gminę

01.02.2018

 

Stowarzyszenie Ekopsychologia wraz z Porozumieniem Karpackim „Karpaty Naszym Domem” ma przyjemność zaprosić Karpackie Gminy do uczestnictwa w projekcie „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach”. Projekt współfinansowany jest z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jego celem jest skuteczna ochrona przyrody Karpat w oparciu o efektywne planowanie przestrzenne, zgodnie z zapisami Konwencji Karpackiej.

Samorząd nowoczesny, samorząd który odnosi sukcesy, samorząd który jest pozytywnie oceniany przez społeczność lokalną – to taki, który korzysta z nowoczesnych narzędzi dla osiągnięcia celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Planowanie przestrzenne jest ważnym procesem, którego efekty wpływają na rozwój gmin we wszystkich obszarach, takich jak turystyka, ochrona przyrody, zarządzanie wodami. 

W ramach projektu oferujemy Państwa Gminie kompleksowe wsparcie w postaci:

 1. Organizacji pracy Zespołu Zadaniowego, pracującego nad opracowaniem rekomendacji dot. opracowania, aktualizacji lub zmian dokumentów planistycznych.
 2. Analizę dokumentów planistycznych:
 • zebranie dokumentów planistycznych i towarzyszących im strategii i dokumentów powiązanych (plany zadań ochronnych, miejscowe plany odnowy, itp.)
 • ocena stanu i spójności wewnętrznej dokumentów pod kątem ochrony uwarunkowań przyrodniczych gminy.
  1. Inwentaryzację zasobów środowiskowych gminy wraz z waloryzacją krajobrazu, polegających na:
 • Zinwentaryzowaniu w terenie elementów środowiska przyrodniczego mających znaczenie w procesie ochrony przyrody oraz elementów struktury środowiska, istotnych dla kształtowania się krajobrazu gminy.
 • Waloryzacji krajobrazu w celu syntezy stanu istniejącego oraz sporządzenia prognozy i wskazań na przyszłość.
  1. Wizualizację zapisów planistycznych w 20 letnim horyzoncie czasowym. Stworzenie modelu przestrzennego zapisów planistycznych dla wybranych wcześniej miejsc
   i zwizualizowanie go w programie graficznym.
  2. Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt, podczas której Uczestnicy projektu będą mogli zaprezentować wyniki działań.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Do uczestnictwa zaprosimy 6 Karpackich Gmin. Szacunkowy koszt działań w każdej Gminie, finansowanych w ramach projektu, wynosi 48 205 zł.

Rekrutacja trwa do 28 lutego 2018 roku. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://ekopsychologia.pl/projekty/karpacka-przestrzen/Rekrutacja/

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: Monika Ochwat – Marcinkiewicz (tel. 785 341 089, kontakt@karpackaprzestrzen.pl).

Jestem przekonana, że Państwa Gmina sprosta wyzwaniom XXI wieku, związanym między innymi z efektywnym planowaniem przestrzennym.